Από την Τρίτη 13 Ιουλίου, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (2021-2025), προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι και ενδιαφερόμενοι φορείς και εταίροι να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τη βελτίωση των προβλέψεών του.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, “στόχος του νέου Σχεδίου Δράσης που αναρτήθηκε στον ιστότοπο www.opengov.gr είναι να προωθήσει ένα συνεκτικό πλέγμα πολιτικών που θα προωθεί την οριζόντια ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στις τομεακές πολιτικές, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το ραγδαία μεταβαλλόμενο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, καθώς και όλες τις ιδιαίτερες συνθήκες που έφερε η πανδημία”.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 οργανώνεται γύρω από 4 θεματικούς Άξονες Προτεραιότητας, καθένας εκ των οποίων επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη διάσταση των πολιτικών ισότητας των φύλων και αφορούν την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, την ισότιμη συμμετοχή γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων και ηγετικούς ρόλους, την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και την ενσωμάτωση διάστασης φύλου σε τομεακές πολιτικές.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 θα παραμείνει αναρτημένο και ανοικτό προς όλους έως την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021, όπου μέχρι τότε μπορούν όλοι να καταθέσουν τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις.

Δείτε περισσότερα εδώ.