Ο Οργανισμός Enterprise Greece και ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου, επισφραγίζοντας την πολυετή τους συνεργασία, υπέγραψαν στις 4 Ιουλίου 2017 Σύμφωνο Συνεργασίας με στόχο τον κοινό σχεδιασμό δράσεων, στο πλαίσιο μιας ενιαίας εξαγωγικής πολιτικής, που θα λαμβάνει υπόψη και την εθνική στρατηγική στον τομέα του οίνου, και η οποία θα βασίζεται στα εξής τρία κύρια σημεία:

  • Θα έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία εικόνας αξίας για τον ελληνικό οίνο στις διεθνείς αγορές.
  • Θα προβάλλει το συγκριτικό πλεονέκτημα του ελληνικού κρασιού λόγω των γηγενών ποικιλιών και των ξεχωριστών terroirs της Ελλάδας.
  • Στην αυθεντικότητα του ελληνικού οίνου, που το διαφοροποιεί σε διεθνές επίπεδο.

Οι δύο Οργανισμοί αναγνωρίζοντας ότι α) οι εξαγωγές, ειδικά προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, β) ο κλάδος του ελληνικού κρασιού αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους της, γ) το κρασί αποτελεί ένα από τα κύρια προϊόντα-πρεσβευτές της Ελλάδας, δ) η αύξηση της αναγνωρισιμότητας ενός προϊόντος πρωτογενούς παραγωγής με ένδειξη προέλευσης από την Ελλάδα βοηθάει στην περαιτέρω καθιέρωση του brand name «Ελλάδα», και ε) είναι αναγκαία η χάραξη ενιαίας εξαγωγικής στρατηγικής και ολοκληρωμένων προγραμμάτων προβολής για τον αμπελοοινικό κλάδο της χώρας, συμφώνησαν να:

  • Υλοποιούν συντονισμένες ενέργειες για την εφαρμογή ενιαίας εξαγωγικής πολιτικής για την προβολή και την προώθηση του ελληνικού κρασιού στο εξωτερικό.
  • Συστήσουν ομάδα εργασίας η οποία, υπό τις κατευθύνσεις του Οργάνου Διαχείρισης της Εθνικής Οινικής Οντότητας, θα προτείνει ετήσιο πρόγραμμα προβολής.
  • Εντείνουν την προσπάθεια ενημέρωσης όλων των οινοποιείων για τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί και να τα ενθαρρύνουν να συμμετέχουν.
  • Καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίζουν επαρκή χρηματοδότηση για την υλοποίηση των ενεργειών προβολής στο εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ